Obrázky 2000x290 O společnosti

Drobečková navigace

Informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů pro zaměstnance obchodních partnerů, zákazníky a dodavatele společnosti Cement Hranice, akciová společnost

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se mohu obrátit?

Správcem údajů je:

Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288
75301 Hranice, Česká republika
Telefon: +420 581 829 111

email: Protection.Data@cement.cz

Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat na adrese:

Pověřenec pro ochranu údajů (Data Protection Officer) společnosti Dyckerhoff GmbH
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden, Germany

email: Protection.Data@Dyckerhoff.com

2. Jaké údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které obdržíme během doby trvání a rozvoje našich obchodních vztahů nebo které jsou nezbytné pro splnění našich závazků vyplývajících ze smluvního vztahu. Patří sem například základní údaje, kontaktní údaje, organizační údaje, údaje o smlouvách, údaje o fakturaci a veškeré zaznamenané údaje, které obdržíme přímo od vás nebo ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné, jakož i z informačních databází a od úvěrových agentur. Kromě toho zpracováváme údaje, které nám poskytnete dobrovolně, například datum narození.

3. Jaký je právní základ a účely zpracování vašich údajů?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), českými zákony o ochraně údajů a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Zpracování provádíme:

a. abychom dodrželi smluvní závazky (čl. 6 odst. 1 b GDPR)

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace příslušných smluvních vztahů a plnění souvisejících smluvních závazků (např. doručení, fakturace, zajištění kvality apod.).

b. po zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

V případě potřeby zpracováváme vaše údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich smluvních povinností, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran.

Příklady:

- Monitorování pomocí kamerových systémů k ochraně vlastnických práv, bezpečnosti práce a zajištění kvality

- Opatření zajišťující bezpečnost IT a soulad s předpisy o ochraně údajů

c. na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

Za předpokladu, že jste souhlasili s naším zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účely (např. ověření totožnosti, informace o zákaznících), je zpracování považováno za zákonné na základě vašeho souhlasu. Jakýkoli poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů do okamžiku odvolání souhlasu.

d. na základě právních požadavků (čl. 6 odst. 1 c GDPR)

To zahrnuje plnění zákonných povinností dle obecně závazných právních předpisů.

4. Kdo obdrží vaše osobní údaje?

V rámci naší společnosti je přístup k vašim údajům poskytován pouze těm kancelářím, které je potřebují z důvodu plnění našich smluvních a zákonných povinností. Co se týče předávání vašich osobních údajů příjemcům mimo naši společnost, vaše údaje obdrží jiné orgány, pokud to vyžadují smluvní nebo zákonná ustanovení (např. účetní, auditoři). Kromě toho využíváme pomoc poskytovatelů služeb, kteří jsou označováni jako „zpracovatelé údajů“, a to v závislosti na situaci a ve všech případech na základě řádných dohod. To může zahrnovat i společnosti ve skupině.

5. Budou vaše osobní údaje převáděny do třetích zemí?

Žádné osobní údaje nebudou převáděny do třetích zemí. Pokud v budoucnu osobní údaje předáme kancelářím v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), uděláme to pouze za předpokladu, že tyto země mají odpovídající úroveň ochrany údajů potvrzenou Komisí EU, nebo že je v nich ochrana údajů zaručena jiným vhodným způsobem (např. shoda se standardními smluvními doložkami Evropské komise).

6. Jak dlouho budou vaše údaje uchovány?

Zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je třeba pro splnění našich smluvních a zákonných povinností (především pokud se týká dodržení obchodního práva a daňové legislativy). Zde je nutné poznamenat, že doba, po kterou budou údaje uchovávány, se liší podle účelu jejich zpracování. Údaje, které již nejsou dále zapotřebí k plnění smluvních nebo zákonných povinností, jsou pravidelně mazány nebo anonymizovány.

7. Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů?

Každý subjekt údajů má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na vymazání podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na námitku podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Dále máte právo podat stížnost k příslušnému orgánu dohledu. Navíc se můžete kdykoliv obrátit na výše uvedeného pověřence pro ochranu údajů. Můžete kdykoliv zrušit souhlasy, které jste nám udělili pro zpracování osobních údajů. Mějte prosím na paměti, že odvolání souhlasu je účinné pouze do budoucna. Jakékoliv zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu, nebude ovlivněno.

8. Jste povinni poskytnout svoje osobní údaje?

V rámci smluvního vztahu musíte poskytnout ty osobní údaje, které jsou nutné pro zaznamenání a provádění smlouvy a plnění souvisejících smluvních závazků, nebo ty údaje, které jsme ze zákona povinni shromažďovat. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme moci s vámi uzavřít smlouvu.