Obrázky 2000x290 O společnosti

Drobečková navigace

Informace společnosti Cement Hranice, akciová společnost, o zpracování osobních údajů

Společnost Cement Hranice, akciová společnost, se sídlem na adrese: Bělotínská 288, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČ: 155 04 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 140, tímto jakožto správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností Cement Hranice, akciová společnost, dále také jen „CH“.

CH zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dalšími právními předpisy.

Identifikační údaje správce:
Cement Hranice, akciová společnost

sídlo: Bělotínská 288, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
IČ: 155 04 077
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 140
ID datové schránky: wnbcdh8
Tel.: +420 581 829 111, email: cement@cement.cz

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

CH zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, následně po dobu nezbytnou k uplatnění práv a splnění povinností ze smluvního vztahu a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy.

Základní účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing,
 • ochrana majetku a osob.

Rozsah zpracování osobních údajů:

CH zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace zboží či služby, platební informace apod.).

CH získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při uzavírání smlouvy.

S ohledem na smluvní charakter vzájemných vztahů je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. CH však nemůže uzavřít příslušnou smlouvu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy.

Při zpracovávání osobních údajů za výše uvedenými účely nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

CH zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností CH technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnými právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžaduje CH i od zpracovatelů osobních údajů.

Za účelem zajištění ochrany majetku společnosti, zaměstnanců a obchodních partnerů a ochrany života a zdraví osob jsou ve výrobním areálu CH instalovány kamerové systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány. Bližší informace o kamerovém systému lze získat na IT oddělení společnosti CH.

Zpracovatelé a příjemci:

CH je oprávněna pověřit pro zajištění výše popsaných účelů výkonem určité činnosti, při níž může docházet ke zpracování osobních údajů, třetí osobu. Tato osoba se pak v některých případech stává zpracovatelem osobních údajů. Může jít zejména o poskytovatele účetních, právních, poštovních a IT služeb.

CH je oprávněna předat osobní údaje dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jejích oprávněných zájmů.

Práva subjektu údajů:

Ve vztahu k osobním údajům může subjekt údajů uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají;
 • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, pokud se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy.