Obrázky 2000x290 Sustainability

Drobečková navigace

Zapojení zúčastněných stran

Navázat vztah s našimi zainteresovanými stranami znamená poznat je, pochopit jejich potřeby a vyzvat je, aby se zapojily do akcí, které se týkají existence našich závodů, a do strategických aktivit, které by pro ně mohly být zajímavé.

Skupina Buzzi SpA vnímá zapojení zainteresovaných stran jako systematický proces, jehož cílem je vytvářet hodnotu, a je základním nástrojem propagace aktivního zapojení osob a sdílení zásad a hodnot, na kterých je naše společnost založena. Zapojení zainteresovaných stran má být proaktivní, systematicky pravidelné a transparentní, a k tomu dochází díky propagaci a zachování stávajících aktivit a strategií, které společnost krátkodobě a střednědobě sleduje. Takový dialog usnadňuje vztahy a konstruktivní interakci se zainteresovanými stranami ve snaze sblížit obchodní činnost společnosti a očekávání oblastí, kde máme provoz.

Naše podniky jsou po léta otevřeny návštěvám s cílem vysvětlit výrobu cementu a technologie, které se v průběhu celého výrobního procesu používají. Závody se také zapojují do seminářů a příležitostí k setkávání a úvahám nad mnoha tématy zájmu místních komunit. Další aktivity, například „High Five“, podporují programy střídání školy a práce vyvinuté ve spojení se školami a podporují vzájemnou spolupráci mezi podniky a vzdělávacími institucemi.

Zapojení zainteresovaných stran je nezbytným procesem pro seznámení se se vzájemnými očekáváními, vytvoření povědomí a vyvolání změny ve víře, že nejúčinnějším nástrojem při naší transformaci a růstu je v prvé řadě budování dobrých vztahů.