Obrázky 2000x290 Sustainability

Drobečková navigace

Trvale udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

Cement Hranice chápe, že k udržitelnému rozvoji múže vést pouze spojení a vyvážený rozvoj všech tří dimenzí života společnosti – ekonomické, environmentální a sociální.

Při naplňování výše uvedených závazků se Cement Hranice řídí Integrovaným systémem managementu, který je v naší společnosti zaveden a pravidelně přezkoumáván.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je důležitou součástí našeho každodenního života. Každá hospodářská činnost s sebou přináší kromě produkce výrobků a služeb také dopad na životní prostřední. Minimalizace těchto dopadů je nezbytná pro další rozvoj a je prioritou naší akciové společnosti.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění přináší integrovaně hodnocení všech vlivů provozu cementárny na životní prostředí. Integrované povolení k provozu jsme obdrželi jako první cementárna v České republice. V tomto dokumentu jsou definovány podmínky pro provoz, které jsou výhodné pro životní prostředí a přijatelné pro naši akciovou společnost.

V procesu výpalu slínku se při kalcinační reakci uvolňuje oxid uhličitý (CO2), Naším cílem je omezovat hodnotu měrné emise tohoto skleníkového plynu vhodnými změnami v sortimentu vyráběných cementů. Dalšími škodlivými emisemi při procesu pálení slínku jsou dále oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx), oba rovněž se podílející na sleníkovém efektu, oxid siřičitý (SO2) a prach.

- Za podpory značných investičních prostředků do realizace nejlepších dostupných technik bylo v posledních dvou desetiletích docíleno výrazného omezení prašnosti.

- V procesu výpalu máme možnost emise NOx úspěšně snižovat tepelnou náhradou části černého uhlí alternativním palivem. Tato náhrada přispívá k ochlazování plamene pecního hořáku a výraznému omezení tvorby NOx.

- Emise SO2 jsou primárně určovány obsahem těkavé síry, která se nachází v našem ložisku cementářské suroviny. Selektivní těžbou a vhodnou skladbou surovinové směsi v prostoru lomu se nám daří udržovat tyto emise dlouhodobě pod zákonem stanoveným limitem.

Cement Hranice věnuje velkou pozornost snižování hladiny hluku. Bylo realizováno několik investičních projektů s cílem snížení hluku. Pro rok 2020 je plánována další etapa v celkovém nákladu 2,4 mil Kč. Přínos ke snížení hluku u realizovaných akcí ověřujeme měřením v obytných zónách.

Značná pozornost je věnována vzhledu vlastního areálu a jeho nejbližšího okolí.Kromě masivního vysazování nových stromů a keřů je zpracován plán rekultivace a revitalizace vytěžovaných vápencových lomů a pro tento účel se také vytváří zvláštní fond. Tím se Cement Hranice, a.s. stará o to, aby po vytěžení surovinových ložisek nevznikala měsíční krajina, ale do krajiny zapadající kousek přírody.

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost je v Cement Hranice, akciová společnost chápána jako snaha o navazování a udržování vztahů. Věříme, že díky dialogu s druhými jsme schopni odhalovat zájmy společnosti jako celku, ale i reagovat na potřeby jednotlivců.

Pohled akciové společnosti Cement Hranice je v prvé řadě orientován na její kvalifikované zaměstnance jako na cenný kapitál společnosti, bez kterého bychom nebyli schopni vytvářet jakékoliv hodnoty. Vedení společnosti proto podporuje veškeré snahy, ale také nabízí možnosti ke stálému odbornému i osobnímu rozvoji svých zaměstnanců. Poskytuje svým zaměstnancům odborná a jazyková školení, široké sociální výhody, penzijní, kapitálové pojištění a pojištění v případě pracovního úrazu nebo smrti. Pozornost je také zaměřena na zdravotní prevenci a rehabilitační léčbu. Zaměstnancům je poskytován i příspěvek na stravování a každoročně je pořádána pro zaměstnance a jejich rodiny řada společenských a sportovních akcí. V neposlední řadě je vysoká pozornost věnována ochraně zdraví při práci a bezpečnosti pracovního prostředí, což dokládá i certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

Ocenění Zlatý Permon

Již podruhé obdržela akciová společnost Cement Hranice významné ocenění, když se jí podařilo získat cenu za bezpečnost v hornictví s názvem „Zlatý Permon“, naposledy za rok 2021 Tato cena se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky v součinnosti s akciovou společností Kooperativa pojišťovna.

Cenu propůjčuje a uděluje, na základě rozhodnutí komise, jménem všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu. Při rozhodování o udělení ceny se posuzuje dodržování zásad bezpečnosti práce a podmínek provádění hornické činnosti za předcházející rok.

Naše sociální odpovědnost je zaměřena nejen na zaměstnance, ale i na celou společnost. Snažíme se podporovat vzájemný dialog s okolními obcemi a s širokou veřejností, která je pravidelně zvána k prohlídce výrobního zařízení při dnech otevřených dveří.

K důležitým projevům naší sociální odpovědnosti patří finanční podpora směřující do čtyř základních oblastí společenského života - do sociální oblasti, školství, sportu a kultury. V sociální oblasti se naše společnost zapojila do podpory organizací, které poskytují pomoc seniorům, dále podpory dětských domovů a sociálních ústavů regionu. Případy rodin s postiženými dětmi jsou posuzovány jednotlivě na základě osobního setkání s žadateli. Dalším výrazným prostředkem společenské odpovědnosti je finanční podpora základního a odborného školství, které pro naši firmu vychovává nové odborníky v oboru stavebnictví. Naše společnost spojila své finanční prostředky s významnými podnikateli regionu, se zástupci místních samospráv a společně každý rok vyhlašuje Grantový program Regionu Hranicko na podporu kulturních a spolkových aktivit našeho regionu. 

Velká finanční pozornost je zaměřena na sportovní aktivity mládeže prostřednictvím vlastního házenkářského klubu HC Cement Hranice.