Breadcrumbs

Zápis nové ochranné známky slovní „Unilep®
16 March 2021

Zápis nové ochranné známky slovní „Unilep®"

Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. V systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou i o všech mezinárodních zápisech s vyznačením ČR.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.

Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.

Dne 23. 9. 2020 podal Cement Hranice, akciová společnost přihlášku ochranné známky „Unilep®“. Jedná se o známku slovní pro výrobky: lepidla a zdící směsi, s třídou výrobků: 1 a 19, s právem přednosti (prioritou) od 23. 9. 2020. Osvědčení o zápisu ochranné známky do Rejstříku ochranných známek vydal Úřad průmyslového vlastnictví České republiky dne 3. 3. 2021 pod č. 384337.

Pro informaci uvádíme, že Cement Hranice, akciová společnost, je majitelem následujících ochranných známek: UNIMALT®, CEMENT HRANICE®, Cement Hranice SUPERCEMENT®, Cement Hranice TOPCEMENT® a Cement Hranice UNICEMENT®.

Dne 4. 6. 2009 byla v Rejstříku ochranných známek České republiky zaregistrována licenční (Dyckerhoff GmbH) a sublicenční (pro Cement Hranice) smlouva, jejímž předmětem je užívání ochranné známky BUZZI pro všechny výrobky chráněné známkou.